29 lipca 2019

Prowadząc działalność gospodarczą nie da się uciec przed koniecznością prowadzenia księgowości. Można to zrobić indywidualnie lub korzystając z usług biur rachunkowych. Jaki jest koszt usług księgowych? 

Jednym z fundamentalnych kryteriów, jakimi powinniśmy się kierować podczas wybierania biura rachunkowego są kompetencje pracowników. Dobrze jeśli są one potwierdzone za pomocą certyfikatów oraz pozytywnych opinii klientów. Nie sposób jednak nie wziąć pod uwagę również kosztów księgowości.

Na wysokość kosztów usług księgowych wpływa wiele różnych elementów. Wymienić wśród nich można zakres świadczonych usług, lokalizację biura rachunkowego (zarówno jeśli chodzi o podział na duże miasta i miejscowości, jak i województwa), czy umiejętności i doświadczenie pracowników – wyższy poziom kwalifikacji wiąże się najczęściej również z wyższą ceną. Nie bez znaczenie jest wyrobienie marki na rynku. Cennik księgowości w znanych biurach rachunkowy może być znacznie wyższy niż w przypadku placówek dopiero zaczynających działalność.

Istotne znaczenie dla miesięcznej stawki obsługi księgowej ma również ilość generowanych przez przedsiębiorstwo dokumentów.

W Internecie dosyć łatwo możemy znaleźć przykładowe ceny usług księgowych. Są to koszty przeważnie bardzo uśrednione, więc niekoniecznie muszą one znajdować odzwierciedlenie w realnych kosztach, jakie przedstawi przedsiębiorcy wybrane biuro rachunkowe. Dlatego warto podjąć kontakt z naszą kancelarią i wystąpić o pełną wycenę kosztów obsługi rachunkowej państwa firmy.

 

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


29 lipca 2019

Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na powierzenie spraw księgowych swojej firmy podmiotom świadczącym usługi księgowe. Daje to wiele korzyści, zapewnia wykwalifikowaną pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem finansów firmy.

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów, co za tym idzie, dwa równorzędne podmioty mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy o dowolnej treści. Jednym warunkiem jest jej zgodność z obowiązującymi przepisami.

Biura księgowe bardzo często dysponują gotowymi szablonami umów o świadczeniu usług. Należy się upewnić, czy taki szablon zawiera odpowiednie informacje. Zaczynamy oczywiście od daty i miejsca podpisania umowy, zdefiniowania stron, czyli określenia kto będzie wykonywał usługi księgowe, a kto je odbierał.

Kolejną częścią dokumentu o świadczeniu usług księgowych jest ścisłe określenie zakresu tychże. Dobrą praktyką jest wymienienie punkt po puncie usług, do których wykonania zobowiązuje się biuro rachunkowe. Istotną sprawą jest określenie terminu, do którego dostawca usług księgowych zobowiązuje się prowadzić sprawy naszej firmy.

Niepomijalnym elementem powinien być zapis, który pozwoli przedsiębiorcy powołanie się na przepisy Kodeksu Cywilnego w przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków dostawcy usług księgowych.

W umowie o usługi księgowe musimy również określić wynagrodzenie, jakie otrzyma biuro rachunkowe za swoje usługi. Na koniec definiujemy czas trwania usługi, warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez obie ze stron. Pamiętać należy też o odpowiednich zapisach spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, , w tym wytycznych zgodnych z RODO.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


17 lipca 2019

Mnogość biur księgowych dostępnych na rynku warszawskim skłania do zadania kluczowego pytania. Czy każdy, kogo pomysłem na biznes jest prowadzenie biura księgowego, w świetle obowiązujących dziś przepisów może to robić?

Obowiązujące zasady w świecie księgowości

Z prawnego punktu widzenia, po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej z 10 sierpnia 2014 roku, są tylko trzy warunki niezbędne do wykonywania zawodu księgowego. Po pierwsze, osoby wykonujące czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Po drugie, takie osoby nie mogły być w przeszłości skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi papierami wartościowymi czy pieniędzmi. Potencjalny księgowy nie mógł być również  w przeszłości skazany za przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, konkretnie w rozdziale dziewiątym tejże.

Ostatni warunek by wykonywać zawód księgowego, to obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wskazuje na to artykuł 76, ustęp 1 przywołanej już ustawy o rachunkowości.

Kogo zatem wybrać? Jakiego księgowego?

Teoretycznie więc, księgowość może prowadzić praktycznie każdy. Pamiętać jednak należy o odpowiedzialnym doborze księgowego do naszej firmy. Przy wyborze kierujmy się więc rozsądkiem, zwracając uwagę między innymi na doświadczenie biura księgowego oraz czas działania firmy na rynku usług księgowych.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


1 lipca 2019

Prowadząc firmę, zawsze należy dbać o wysoki poziom księgowości w naszym przedsiębiorstwie. Część przedsiębiorców rozlicza się samodzielnie, druga cześć woli oddać sprawy rachunkowe w ręce wykwalifikowanej księgowej.  Należy jednak zauważyć, że  znajomość podstaw księgowości przydatna jest każdemu przedsiębiorcy.

Czy księgowość jest tożsama z doradztwem podatkowym?

Oczywiście, nie. Księgowi dbają o finanse, zbieranie i wprowadzanie do systemu faktur, dbają o należyte dopełnianie obowiązków wobec instytucji finansowych, w tym oczywiście urzędu skarbowego. Są również w stanie doradzać w obszarze powinności podatkowych.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy księgowością, a doradztwem podatkowym jest wymaganie zdania egzaminu państwowego przed kandydatów na doradców podatkowych. Księgowi takim wymaganiom nie podlegają od czasu zmiany przepisów z 2014 roku. W praktyce oznacza to, iż księgowość może prowadzić w zasadzie każdy, natomiast doradca podatkowy musi spełniać określone przez ustawę kryteria.

Reprezentowanie podatnika przed organami administracji publicznej

Księgowość nie ma również możliwości reprezentowania podatnika w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a takie prawo doradca podatkowy posiada. Księgowość to zbiór wielu zagadnień z dziedziny finansów, natomiast doradztwo podatkowe to już jest wiedza znacznie węższa, natomiast dużo bardziej wyspecjalizowana. Doradca posiada prawną możliwość udzielania podatnikom wszelkich wyjaśnień prawnych z zakresu obowiązków podatkowych. Księgowość nie powinna tego robić z racji braku umocowania takiej działalności w przepisach prawnych. Naturalnym więc się wydaje korzystanie z obydwu opcji. Księgowość w zakresie ogólnego stanu finansów firmy, faktur czy rachunków, natomiast w kwestiach prawa podatkowego zdecydowanie powinniśmy zabiegać o współpracę z doświadczonym doradcą podatkowym.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa

 1 lipca 2019

Doradca podatkowy to przede wszystkim osoba, która jest biegła w dziedzinie przepisów prawa podatkowego. Szereg obowiązków, jakie ciążą na doradcach podatkowych, wymagają od wykonujących ten zawód, posiadania specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie. I tak, obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych da nam pewność, że doradca podatkowy, z którym zdecydujemy się podjąć współpracę, będzie nie tylko znał obowiązujące prawo, ale również jego wykładnię. Doradców podatkowych obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, jest to czynnik, który każdemu przedsiębiorcy powinien zapewnić swego rodzaju bufor bezpieczeństwa w zakresie kwestii finansowych firmy. Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym, otrzymujemy również wsparcie prawne. Doradcy mają prawo reprezentować przedsiębiorcę czy po prostu podatnika przed organami instytucji finansowych. Są więc nieocenionym wsparciem każdego, kto z podatkami ma więcej do czynienia niż złożenie formularza PIT raz w roku.

Usługi doradcy podatkowego są uzupełnieniem usług księgowych

Doradcy podatkowi doskonale uzupełniają księgowość. Choć może się wydawać, iż kompetencje jednych i drugich się pokrywają, są istotne różnice, o których już pisaliśmy. Tu koncentrujemy się na charakterystyce zawodu. By go wykonywać, należy zdać dwustopniowy egzamin składający się z części pisemnej i ustnej. Konieczne są również minimum dwa lata praktyki zawodowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru doradców podatkowych. To sprawia, iż jest to profesja wykonywana przez ludzi, którzy musieli włożyć dużo pracy, by tytuł doradcy podatkowego otrzymać. Świadczy to o profesjonalizmie i powinno dawać przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa.

Doradca podatkowy, a obowiązek posiadania ubezpieczenia

Każdy doradca podatkowy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku swojej działalności zawodowej. To kolejny czynnik, dzięki któremu powinniśmy mieć na uwadze podjęcie współpracy z doradcą podatkowym.       

Doradca podatkowy, a etyka zawodowa

Doradców podatkowych obowiązują szeroko rozumiane zasady etyki zawodowej. Jest to zbiór norm, które regulują takie dziedziny jak relacje z klientami, bezpieczeństwo powierzonych danych finansowych czy nawet sposób reklamowania się. To wszystko jest na tyle istotne w pracy doradców, iż za łamanie zasad etyki, wykonujący ten zawód mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W skrajnych przypadkach może się to zakończyć nawet zakazem wykonywania zawodu. Doradcy podatkowi dokładają więc wszelkich starań, aby ich praca spełniała najwyższe standardy zawodowe. Jeżeli chcesz poznać szczegóły możesz zapytać naszych specjalistów. Zobacz w zakładce kontakt, gdzie znajduje się biuro rachunkowe Żoliborz.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach, gdy przepisy potrafią zmieniać się w bardzo szybkim tempie, współpraca odpowiedzialnego i ukierunkowanego na konkretne cele przedsiębiorcy z doradcą podatkowym wydaje się nieodzownym elementem prowadzenia biznesu.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Biuro rachunkowe Żoliborz– kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa


21 grudnia 2018

Jeśli kontynuujesz działalność, którą prowadziłeś w 2018 roku, i chcesz skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, musisz złożyć w ZUS dokumenty do 8 stycznia 2019 roku Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów...14 grudnia 2018

Początkowe projekty ustawy zakładały wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla przedsiębiorców od stycznia 2019 roku. Rewolucja w zakresie kas rejestrujących została jednak przesunięta w czasie i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do nowych regulacji prawnych...