20 sierpnia 2019

1 września br. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez podatników do urzędu skarbowego. Od 01.01.2020r. w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 tys.zł, jeśli zapłata trafi na inne konto niż podane w wykazie, nie będzie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Jednocześnie podatnik, który przelał pieniądze na rachunek niezgłoszony, odpowie solidarnie z kontrahentem za niezapłacony przez sprzedającego VAT.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul.Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz

 29 lipca 2019

Prowadząc działalność gospodarczą nie da się uciec przed koniecznością prowadzenia księgowości. Można to zrobić indywidualnie lub korzystając z usług biur rachunkowych. Jaki jest koszt usług księgowych? 

Jednym z fundamentalnych kryteriów, jakimi powinniśmy się kierować podczas wybierania biura rachunkowego są kompetencje pracowników. Dobrze jeśli są one potwierdzone za pomocą certyfikatów oraz pozytywnych opinii klientów. Nie sposób jednak nie wziąć pod uwagę również kosztów księgowości.

Na wysokość kosztów usług księgowych wpływa wiele różnych elementów. Wymienić wśród nich można zakres świadczonych usług, lokalizację biura rachunkowego (zarówno jeśli chodzi o podział na duże miasta i miejscowości, jak i województwa), czy umiejętności i doświadczenie pracowników – wyższy poziom kwalifikacji wiąże się najczęściej również z wyższą ceną. Nie bez znaczenie jest wyrobienie marki na rynku. Cennik księgowości w znanych biurach rachunkowy może być znacznie wyższy niż w przypadku placówek dopiero zaczynających działalność.

Istotne znaczenie dla miesięcznej stawki obsługi księgowej ma również ilość generowanych przez przedsiębiorstwo dokumentów.

W Internecie dosyć łatwo możemy znaleźć przykładowe ceny usług księgowych. Są to koszty przeważnie bardzo uśrednione, więc niekoniecznie muszą one znajdować odzwierciedlenie w realnych kosztach, jakie przedstawi przedsiębiorcy wybrane biuro rachunkowe. Dlatego warto podjąć kontakt z naszą kancelarią i wystąpić o pełną wycenę kosztów obsługi rachunkowej państwa firmy.

 

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


29 lipca 2019

Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na powierzenie spraw księgowych swojej firmy podmiotom świadczącym usługi księgowe. Daje to wiele korzyści, zapewnia wykwalifikowaną pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem finansów firmy.

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów, co za tym idzie, dwa równorzędne podmioty mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy o dowolnej treści. Jednym warunkiem jest jej zgodność z obowiązującymi przepisami.

Biura księgowe bardzo często dysponują gotowymi szablonami umów o świadczeniu usług. Należy się upewnić, czy taki szablon zawiera odpowiednie informacje. Zaczynamy oczywiście od daty i miejsca podpisania umowy, zdefiniowania stron, czyli określenia kto będzie wykonywał usługi księgowe, a kto je odbierał.

Kolejną częścią dokumentu o świadczeniu usług księgowych jest ścisłe określenie zakresu tychże. Dobrą praktyką jest wymienienie punkt po puncie usług, do których wykonania zobowiązuje się biuro rachunkowe. Istotną sprawą jest określenie terminu, do którego dostawca usług księgowych zobowiązuje się prowadzić sprawy naszej firmy.

Niepomijalnym elementem powinien być zapis, który pozwoli przedsiębiorcy powołanie się na przepisy Kodeksu Cywilnego w przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków dostawcy usług księgowych.

W umowie o usługi księgowe musimy również określić wynagrodzenie, jakie otrzyma biuro rachunkowe za swoje usługi. Na koniec definiujemy czas trwania usługi, warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez obie ze stron. Pamiętać należy też o odpowiednich zapisach spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, , w tym wytycznych zgodnych z RODO.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


23 lipca 2019

Każda firma musi prowadzić księgowość. Ale czy w związku z tym należy tworzyć w firmach etat księgowego? Zdecydowanie nie. Warto zdecydować się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym. Zalet takiej współpracy jest mnóstwo. Odchodzi comiesięczny obowiązek tworzenia deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też wypełniania dokumentów księgowych. To wszystko za prowadzącego biznes wykonują pracownicy biura rachunkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym w odczuwalny sposób wpływa na ograniczanie kosztów prowadzenia biznesu. Pracownik zatrudniony na etat to zawsze spore obciążenie, natomiast usługi biura rachunkowego są znacznie tańsze, niż utrzymywanie pracownika. Nie musimy się też martwić o takie koszty jak szkolenia dla księgowych, zakup niezbędnego oprogramowania czy w końcu wydzielenie w biurze miejsca do pracy dla księgowego.

Biuro rachunkowe zajmie się przygotowaniem umów o pracę dla nowozatrudnionych osób, zadba o zgłoszenie pracownika do ZUS, może również przygotowywać listę płac czy rozliczać pracownikom urlopy. Pracownicy biura rachunkowego zdejmują więc z pracodawcy ogrom obowiązków, dzięki czemu można w pełni poświęcić się prowadzeniu biznesu i skupić się na profesjonalnym wykonywaniu codziennych zadań.

Podsumowując, współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym to wygoda, oszczędność czasu, zapewnienie bezpieczeństwa firmie i, co chyba najważniejsze dla każdego przedsiębiorcy, ogromna oszczędność pieniędzy. Najeży jednak pamiętać o starannym wyborze biura rachunkowego, któremu chcielibyśmy powierzyć prowadzenie księgowości firmy. Kierujmy się doświadczeniem biura rachunkowego i jego pozycją na rynku.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


17 lipca 2019

Mnogość biur księgowych dostępnych na rynku warszawskim skłania do zadania kluczowego pytania. Czy każdy, kogo pomysłem na biznes jest prowadzenie biura księgowego, w świetle obowiązujących dziś przepisów może to robić?

Obowiązujące zasady w świecie księgowości

Z prawnego punktu widzenia, po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej z 10 sierpnia 2014 roku, są tylko trzy warunki niezbędne do wykonywania zawodu księgowego. Po pierwsze, osoby wykonujące czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Po drugie, takie osoby nie mogły być w przeszłości skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi papierami wartościowymi czy pieniędzmi. Potencjalny księgowy nie mógł być również  w przeszłości skazany za przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, konkretnie w rozdziale dziewiątym tejże.

Ostatni warunek by wykonywać zawód księgowego, to obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wskazuje na to artykuł 76, ustęp 1 przywołanej już ustawy o rachunkowości.

Kogo zatem wybrać? Jakiego księgowego?

Teoretycznie więc, księgowość może prowadzić praktycznie każdy. Pamiętać jednak należy o odpowiedzialnym doborze księgowego do naszej firmy. Przy wyborze kierujmy się więc rozsądkiem, zwracając uwagę między innymi na doświadczenie biura księgowego oraz czas działania firmy na rynku usług księgowych.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


1 lipca 2019

Zawiłość prawa podatkowego może wprawić w zakłopotanie niejednego przedsiębiorcę czy statystycznego Kowalskiego. Ciągłe zmiany przepisów sprawiają, że podatnicy nie zawsze w pełni orientują się w przysługujących im prawach oraz ciążących na nich obowiązkach. Aby odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości, warto korzystać z pomocy profesjonalnych doradców podatkowych. Zawód ten, powołany do życia trochę ponad dwadzieścia lat temu, uregulował rynek w tym obszarze. Doradca podatkowy zobowiązany jest do zdania państwowego egzaminu certyfikującego, składającego się z dwóch etapów – części pisemnej i ustnej. Po jego zdaniu doradca podatkowy zdobywa uprawnienia do działalności zawodowej na przykład w obszarze prowadzenia w imieniu płatników ksiąg czy różnych ewidencji podatkowych. Doradztwo podatkowe wiąże się również z odpowiedzialnością cywilną z tytułu wykonywanego zawodu, dlatego doradcy zobowiązani są do zawierania umów ubezpieczenia OC.

Doradztwo podatkowe to ułatwienie prowadzenia biznesu

Pamiętajmy, że regulowane prawnie doradztwo podatkowe to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców. Osoba prowadząca firmę nie musi zagłębiać się w prawie podatkowym ani nadążać za każdą zmianą przepisów. Doradcy sami podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, a przedsiębiorca może spokojnie zająć się swoją działalnością biznesową.

Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych to również zadania doradców. Nie mniej ważną rolą jest też reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Dlatego ludzie zajmujący się doradztwem podatkowym muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełnych praw publicznych.

Doradztwo podatkowe, a optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

Doradcy podatkowi zajmują się również optymalizacją kosztów podatkowych swoich klientów. Oferują korzystne dla firmy rozwiązania, ale też pozwalają na sporą oszczędność czasu. Mało który przedsiębiorca dysponuje taką ilością czasu by móc zgłębiać przepisy prawa podatkowego jednocześnie prowadząc codzienną działalność swojej firmy. Dobry i zaufany doradca podatkowy zdejmuje z przedsiębiorcy mnóstwo obciążeń. Musi on posiadać ogromną wiedzę w swojej dziedzinie zawodowej, dlatego współpraca na linii przedsiębiorca – doradca powinna temu pierwszemu zapewniać spokój i bezpieczeństwo w razie ewentualnej kontroli skarbowej.

 

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


1 lipca 2019

Prowadząc firmę, zawsze należy dbać o wysoki poziom księgowości w naszym przedsiębiorstwie. Część przedsiębiorców rozlicza się samodzielnie, druga cześć woli oddać sprawy rachunkowe w ręce wykwalifikowanej księgowej.  Należy jednak zauważyć, że  znajomość podstaw księgowości przydatna jest każdemu przedsiębiorcy.

Czy księgowość jest tożsama z doradztwem podatkowym?

Oczywiście, nie. Księgowi dbają o finanse, zbieranie i wprowadzanie do systemu faktur, dbają o należyte dopełnianie obowiązków wobec instytucji finansowych, w tym oczywiście urzędu skarbowego. Są również w stanie doradzać w obszarze powinności podatkowych.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy księgowością, a doradztwem podatkowym jest wymaganie zdania egzaminu państwowego przed kandydatów na doradców podatkowych. Księgowi takim wymaganiom nie podlegają od czasu zmiany przepisów z 2014 roku. W praktyce oznacza to, iż księgowość może prowadzić w zasadzie każdy, natomiast doradca podatkowy musi spełniać określone przez ustawę kryteria.

Reprezentowanie podatnika przed organami administracji publicznej

Księgowość nie ma również możliwości reprezentowania podatnika w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a takie prawo doradca podatkowy posiada. Księgowość to zbiór wielu zagadnień z dziedziny finansów, natomiast doradztwo podatkowe to już jest wiedza znacznie węższa, natomiast dużo bardziej wyspecjalizowana. Doradca posiada prawną możliwość udzielania podatnikom wszelkich wyjaśnień prawnych z zakresu obowiązków podatkowych. Księgowość nie powinna tego robić z racji braku umocowania takiej działalności w przepisach prawnych. Naturalnym więc się wydaje korzystanie z obydwu opcji. Księgowość w zakresie ogólnego stanu finansów firmy, faktur czy rachunków, natomiast w kwestiach prawa podatkowego zdecydowanie powinniśmy zabiegać o współpracę z doświadczonym doradcą podatkowym.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa

 1 lipca 2019

Doradca podatkowy to przede wszystkim osoba, która jest biegła w dziedzinie przepisów prawa podatkowego. Szereg obowiązków, jakie ciążą na doradcach podatkowych, wymagają od wykonujących ten zawód, posiadania specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie. I tak, obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych da nam pewność, że doradca podatkowy, z którym zdecydujemy się podjąć współpracę, będzie nie tylko znał obowiązujące prawo, ale również jego wykładnię. Doradców podatkowych obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, jest to czynnik, który każdemu przedsiębiorcy powinien zapewnić swego rodzaju bufor bezpieczeństwa w zakresie kwestii finansowych firmy. Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym, otrzymujemy również wsparcie prawne. Doradcy mają prawo reprezentować przedsiębiorcę czy po prostu podatnika przed organami instytucji finansowych. Są więc nieocenionym wsparciem każdego, kto z podatkami ma więcej do czynienia niż złożenie formularza PIT raz w roku.

Usługi doradcy podatkowego są uzupełnieniem usług księgowych

Doradcy podatkowi doskonale uzupełniają księgowość. Choć może się wydawać, iż kompetencje jednych i drugich się pokrywają, są istotne różnice, o których już pisaliśmy. Tu koncentrujemy się na charakterystyce zawodu. By go wykonywać, należy zdać dwustopniowy egzamin składający się z części pisemnej i ustnej. Konieczne są również minimum dwa lata praktyki zawodowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru doradców podatkowych. To sprawia, iż jest to profesja wykonywana przez ludzi, którzy musieli włożyć dużo pracy, by tytuł doradcy podatkowego otrzymać. Świadczy to o profesjonalizmie i powinno dawać przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa.

Doradca podatkowy, a obowiązek posiadania ubezpieczenia

Każdy doradca podatkowy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku swojej działalności zawodowej. To kolejny czynnik, dzięki któremu powinniśmy mieć na uwadze podjęcie współpracy z doradcą podatkowym.       

Doradca podatkowy, a etyka zawodowa

Doradców podatkowych obowiązują szeroko rozumiane zasady etyki zawodowej. Jest to zbiór norm, które regulują takie dziedziny jak relacje z klientami, bezpieczeństwo powierzonych danych finansowych czy nawet sposób reklamowania się. To wszystko jest na tyle istotne w pracy doradców, iż za łamanie zasad etyki, wykonujący ten zawód mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W skrajnych przypadkach może się to zakończyć nawet zakazem wykonywania zawodu. Doradcy podatkowi dokładają więc wszelkich starań, aby ich praca spełniała najwyższe standardy zawodowe. Jeżeli chcesz poznać szczegóły możesz zapytać naszych specjalistów. Zobacz w zakładce kontakt, gdzie znajduje się biuro rachunkowe Żoliborz.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach, gdy przepisy potrafią zmieniać się w bardzo szybkim tempie, współpraca odpowiedzialnego i ukierunkowanego na konkretne cele przedsiębiorcy z doradcą podatkowym wydaje się nieodzownym elementem prowadzenia biznesu.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Biuro rachunkowe Żoliborz– kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa


1 lipca 2019

Księgowość, nawet ta prowadzona na najwyższym możliwym poziomie, nie zawsze jest w stanie pomóc przedsiębiorcy we wszystkich kwestiach związanych z podatkami. Nie chodzi o brak wiedzy merytorycznej, a o sprawy regulowane prawem. Doradca podatkowy, w myśl obowiązujących przepisów, może reprezentować swoich klientów na przykład podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione do tego organy podatkowe. Reprezentacja ta obejmuje również organy kontroli skarbowej. Widzimy tym samym, że wsparcie doradcy może okazać się konieczne. Księgowość nie posiada mocy prawnej by wnosić skargi, w imieniu klientów, do sądów administracyjnych. Tutaj współpraca na linii księgowość – doradca podatkowy może wyjść przedsiębiorcy tylko na dobre. Z jednej strony mamy pod kontrolą finanse naszej firmy (księgowość), z drugiej zaś, możliwość interwencji prawnej w naszym imieniu. Należy również pamiętać, iż doradca podatkowy jest zobowiązany do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. To daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko nam jako przedsiębiorcom, ale również i księgowości, która w razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach często zmieniającego się prawa, ma kogo poprosić o wsparcie. W dużym mieście, jakim jest Warszawa, mamy ogromny wybór doradców podatkowych, decyzję, z kim mielibyśmy podjąć współpracę warto konsultować z księgowością. Może wskazać nam sprawdzone biuro doradcze, takie, z którym już współpracowało. Warto podkreślić, iż doradca podatkowy objęty jest zakazem wykonywania innego zawodu. Słowem, nie może łączyć swojej działalności zawodowej z żadną inną. To daje poczucie bezpieczeństwa zarówno nam, jako przedsiębiorcom, jak i księgowości, która ma pewność co do pełnego profesjonalizmu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy, a kwestie poufności

Kolejną istotną sprawą jest gwarancja poufności, do jakiej zobowiązani są doradcy podatkowi. Jeśli nasza księgowość będzie potrzebowała wsparcia doradcy, możemy być pewni, iż informacje dotyczące naszej firmy, nawet te najbardziej wrażliwe, są chronione.

Odpowiedzialność doradcy podatkowego

Zarówno księgowi jak i doradcy podatkowi mają możliwość sporządzania deklaracji podatkowych. Istotną różnicą jest fakt, iż doradca sygnując taką deklarację swoim nazwiskiem bierze na siebie odpowiedzialność prawną. Przepisy prawa nic nie mówią na temat takiej odpowiedzialności po stronie księgowych. Dlatego współpraca na tej linii między księgowością a doradcą podatkowym da nam pełne poczucie bezpieczeństwa.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa


21 grudnia 2018

Jeśli kontynuujesz działalność, którą prowadziłeś w 2018 roku, i chcesz skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, musisz złożyć w ZUS dokumenty do 8 stycznia 2019 roku Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów...